Luật Ba Lan

Hướng dẫn cho người bắt đầu kinh doanh (Phần II)

Cập nhật lúc 08-02-2018 13:31:53 (GMT+1)

 

Bây giờ nói về chọn hình thức đóng thuế thu nhập của mỗi cá nhân (osoba fizyczna).


>Hướng dẫn cho người bắt đầu đăng ký kinh doanh tại Ba Lan (Phần I)

Ngay từ lúc điền mẫu CEIDG-I bạn đã phải chọn dạng đóng thuế cụ thể. Có thể chọn:

1. Đóng thuế theo các nguyên tắc chung,

2. Đóng thuế tuyến tính,

3. Đóng một khoản thuế nhất định theo các thu nhập (ryczałt),

4. Thẻ thuế (karta podatkowa).

Đóng thuế theo các nguyên tắc chung là đóng thuế thu nhập theo tỷ lệ về thu thuế. Nói một cách đơn giản, thu nhập là hiệu số của tổng các nguồn thu với chi phí để có thu nhập ấy. Chọn cách đóng thuế này có nhiều ưu điểm, ví dụ có thể được nhiều loại miễn giảm khi khai thuế cuối năm (như miễn giảm dùng internet, miễn giảm cho gia đình v.v). Nhưng nếu thu nhập bạn cao (trên 85. 528 zl), khi đó bạn phải đóng thuế ở mức 32%. Để chọn việc đóng thuế theo các nguyên tắc chung, phải làm các bản thống kê: sổ hạch toán (księgi rachunkowe) hay sổ thu chi (księgi przychodów i rozchodów).

Thuế tuyến tính (Podatek liniowy), tương tự như nguyên tắc chung nó là hiệu thu nhập và chi phí. Nhưng trong trường hợp này mức đóng thuế là cố định 19%. Và chính đây là ưu điểm lớn nhất của việc chọn đóng thuế loại này. Bất kể hoạt động kinh doanh của một người mang lại lợi nhuận bao nhiêu thì mức đóng thuế vẫn như vậy. Hơn nữa, cũng như trong trường hợp tính theo các nguyên tắc chung -nếu bạn không có thu nhập gì thì bạn cũng không phải đóng thuế gì cả.

Đóng thuế một cục (Ryczałt od przvchodów ewidencionowanych) là dạng một người kinh doanh cá thể đóng một mức chỉ phụ thuộc vào thu nhập, không được trừ đi các chi phí để có thu nhập đó. Khi chọn hình thức thuế này, người đóng thuế chọn một trong năm mức cơ bản là: 3 %., 5,5 %, 8,5 %, 17 và 20 %. Mức doanh nhân chọn sẽ tùy thuộc vào việc kinh doanh cụ thể. Khi đóng thuế loại này chỉ cần làm thống kê mức doanh thu (trong đó không có chi phí). Thêm nữa, mỗi hoạt động của doanh nhân phải có chứng từ - họ có trách nhiệm giữ các hóa đơn mua, làm sổ ghi các thu nhập và danh sách các vật dụng (wykaz środków trwałych).

Thẻ thuế (Karta podatkowa) có đặc điểm là mức đóng thuế không liên quan gì đến doanh thu của doanh nhân. Mức thuế đóng theo thẻ đã được thỏa thuận riêng với giám đốc sở thuế và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như:

- số dân địa phương dùng dịch vụ,

- loại dịch vụ do người kinh doanh cá thể làm,

- độ tuổi người đóng thuế.

Thẻ thuế được chọn trước hết là do ta định kinh doanh gì. Nó dành cho các hãng trước tiên là kinh doanh ăn uống (kể cả bán nước có độ cồn đến 1,5%), dịch vụ giải trí, giáo dục hay phục vụ. Danh sách đầy đủ các hoạt động có thể chọn thẻ thuế cho trong điều 23 mục 1 Luật về đóng thuế thu nhập một cục (Ustawa o zryczaltowanym podatku dochodowym).

Khi chọn thẻ thuế sẽ bị rất hạn chế số người lao động, và cần làm nhiều thủ tục thêm khác.

Thuế thu nhập cá nhân

Luật về thuế thu nhập cá nhân là nguồn cơ bản về thuế thu nhập cá nhân của:

- các cá nhân

- các đơn vị không có tư cách pháp nhân do luật về thuế quy định.

Những người đóng thuế này là:

- các cá nhân,

- các công ty có vốn trong các tổ chức,

- các đơn vị tổ chức (jednostki organizacyjne) không có tư cách pháp nhân, trừ các hãng không có tư cách pháp nhân,

- các hãng cổ phần hạn chế- cổ phần không có trụ sở trên lãnh thổ Ba Lan,

- các hãng nước ngoài không có tư cách pháp nhân, nếu theo luật thuế của nước có trụ sở (ban điều hành), sẽ được coi như có tư cách pháp nhân và toàn bộ thu nhập của họ bị đánh thuế ở nước này, không phụ thuộc vào nơi họ có được thu nhập,

- các nhóm tư bản thỏa mãn các điều kiện đặc biệt.

Trách nhiệm về thuế:

Trách nhiệm không hạn chế về thuế - mọi loại thu nhập của người đóng thuế (podatnik) có trụ sở hay Ban lãnh đạo nằm trên lãnh thổ Ba Lan, không phụ thuộc vào nguồn gốc thu nhập ấy ở đâu, đều phải đóng thuế.

Trách nhiệm đóng thuế hạn chế: chỉ đánh thuế các thu nhập trên đất Ba lan của những người không sống thường xuyên ở Ba Lan, tức các đơn vị không có trụ sở và ban lãnh đạo trên đất Ba Lan.

Năm tính thuế

Năm thuế là năm theo lịch, nhưng người đóng thuế có thể chọn một năm không phải tính đúng từ ngày 1/1 của năm. Điều quan trọng là ngày bắt đầu tính thuế, ví dụ từ 1/4 và đi hết 12 tháng kể từ đó, tức đến ngày 31/3 năm sau.

Cơ sở để tính thuế là thu nhập bất kể từ nguồn gốc nào.

Tiền lỗ được tính trong vòng 5 năm tính thuế liên tục, trừ vào tiền thu nhập nhưng không quá 50% phần lỗ của năm tính thuế (nếu tiền thu nhập đủ để trừ).

Điểm xuất phát để tính là: thu nhập, lỗ, cơ sở đóng thuế là các số liệu có trong sổ hạch toán mà tất cả các đơn vị đóng thuế phải ghi chép. Về nghĩa vụ làm các ghi chép này có các quy định riêng có trong Luật ngày 29/9/1994. Về cách hạch toán: điều 9 của Luật.

Thu nhập là tất cả các tài sản có được trong năm thuế vừa qua.

Trong trường hợp các đơn vị có tư cách pháp nhân thì cần lưu ý thu nhập là tiền mình sẽ có, kể cả khi vẫn chưa thực thu (nguyên tắc nhớ - zasada memorialowa)

Ngày được tính có thu nhập

Ngày được tính có thu nhập do kinh doanh (trừ vài ngoại lệ) là ngày trao hàng, bán tài sản hay làm dịch vụ hoăc một phần dịch vụ và không muộn hơn ngày:

I) xuất hóa đơn, hay

2) trả tiền.

Thời điểm tính xuất hiện thu nhập sẽ là thời điểm thứ nào trong hai thứ trên xuất hiện trước.

Chi phí để có thu nhập

Theo điều 15 điểm 1 của luật thì chi phí để có thu nhập là chi phí bỏ ra để đạt thu nhập hay để đảm bảo nguồn thu nhập, trừ các chi phí nói ở điều 16 điểm 1.

Các điều kiện để chi phí được coi là chi phí tính thuế:

- thực sự phải chịu để có thu nhập hay để giữ gìn và bảo đảm nguồn thu nhập;

- có liên quan đến việc kinh doanh của người đóng thuế;

- có chứng từ,

- trả ra từ tài khoản (điều 15d của PDOP – kể từ ngày 01.01.2017).

Cơ sở để tính thuế là thu nhập theo điều 7 hay điều 7a điểm 1, sau khi trừ các miễn giảm (nói ở điều 18 và điều 18b Thuế thu nhập của các đơn vị có tư cách pháp nhân – viết tắt về sau là PDOP). Những người đóng thuế một cục (ryczalt) không được miễn giảm bất cứ gì theo điều 21 và 22 của Luật.

Miễn giảm trong cơ sở để tính thuế:

- các khoản tiền tặng (darowizna) (điều 18 mục 1 điểm 1 và 7 PDOP),

- miễn giảm một số khoản vay ở ngân hàng do tái cấu trúc doanh nghiệp (điều 18 mục 1 điểm 6 PDOP),

- miễn giảm chi phí để nghiên cứu và phát triển (điều 18d PDOP).

Mức đóng thuế thu nhập của các đơn vị có tư cách pháp nhân (osoby prawne) là 19%

Từ ngày 01/01/2017 – mức thuế là 15% cho các đơn vị nhỏ và bắt đầu kinh doanh (đơn vị kinh doanh nhỏ là giá trị hàng bán và thuế VAT không vượt qua 1.200.000 euro theo giá trung bình của Ngân hàng Quốc gia Ba Lan của ngày làm việc đầu tiên trong tháng 10 của năm trước đó), với năm 2017 đó là mức 5.157.000 zloty.

Trong một số trường hợp đặc biệt mức thuế có thể là 50% - điều 19 mục 1 và mục 4 của PDOP.

Vì lợi ích của Ngân khố Quốc gia, người đóng thuế trong năm tài khóa sẽ phải ứng trước tiền thuế, giá trị của nó sẽ quy định rõ trong bản khai của năm -(điều 25 PDOP).

Khoản ứng trước là hiệu giữa thu nhập đạt được từ đầu năm tài khóa và mức thuế phải đóng, còn tổng các khoản ứng trước phải trả cho các tháng trước (quý).

- hàng tháng – đến ngày 20 mỗi tháng để trả cho tháng trước

- theo quý – trước ngày 20 của tháng sau quý vừa qua (cho các đơn vị bắt đầu kinh doanh và các đơn vị kinh doanh nhỏ).

Một dạng đơn giản để trả tạm ứng là người đóng thuế trong năm tính thuế đã cho đóng hàng tháng 1/12 mức thuế phải đóng ghi trong bản khai thuế của năm nói trong điều 27 mục 1, đã nộp cho năm đã qua hay năm trước đó.

Người đóng thuế, trừ những ai được miễn theo điều 6 mục 1, điều 17 mục 1 điểm 4a, mục nhỏ a và các quy định của luật nêu trong điều 40 mục 2 điều 8, có trách nhiệm phải khai thuế cho sở thuế theo mẫu quy định, số thu nhập (hay thiệt hại) đạt được trong năm trước trước ngày cuối tháng thứ ba của năm sau và trong thời hạn ấy trả hết khoản thuế phải đóng hay hiệu số giữa mức thuế phải đóng và thu nhập ghi trong bản khai và tổng các khoản tạm ứng đã trả từ đầu năm.

Nguồn: QV

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo