Luật Séc - Slovakia

Luật dân sự mới của Séc: cho thuê kinh doanh các động sản

Cập nhật lúc 30-10-2013 12:10:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa (internet)

 

Kinh doanh cho thuê các đồ vật được sửa đổi trong điều khoản § 2316 – 2320 NOZ (luật dân sự mới).  Trong kinh doanh cho thuê các đồ vật được áp dụng qui chế phù hợp cho các loại thuê nói chung.


Bên cho thuê trong trường hợp này phải là doanh nhân mà lĩnh vực kinh doanh của họ có liên quan đến việc cho thuê đồ vật. Với hợp đồng này, bên cho thuê cam kết cho bên thuê được sử dụng đồ vật đó trong một thời gian nhất định. Trong hợp đồng này, bên thuê cam kết thanh toán tiền thuê với bên cho thuê. Nếu bên thuê không phải thanh toán tiền cho việc sử dụng các đồ vật thuê thì đó không gọi là kinh doanh cho thuê  mà được gọi là cho mượn đồ vật.

Khi bàn giao đồ vật thì bên cho thuê có trách nhiệm xác định rằng đồ vật ở tình trạng tốt. Ngoài ra bên cho thuê phải có trách nhiệm chứng tỏ với bên thuê là đồ vật hoạt động tốt. Đồng thời bên cho thuê phải hướng dẫn bên thuê làm quen những nguyên tắc sử dụng đồ vật hoặc trao cho bên thuê văn bản hướng dẫn sử dụng, đặc biệt những điều kiện bắt buộc trong nguyên tắc sử dụng đồ vật có liên quan đến một số chi tiết phức tạp mà bên thuê phải có trách nhiệm tuân thủ. Nếu bên thuê không đảm bảo được nghĩa vụ này thì đó  có thể sẽ là cơ sở làm chứng cớ trong trường hợp gây ra thiệt hại đồ vật được thuê hoặc bên thuê phải chịu trách nhiệm cho thiệt hại này.

Trong trường hợp đồ vật có khiếm khuyết mà không thể sử dụng một cách hoàn tất hoặc có thể sử dụng được nhưng rất khó khăn thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê cung cấp đồ vật khác được sử dụng với cùng mục đích đó. Trong thời gian bên thuê không thể sử dụng đồ vật thuê một cách hoàn tất hoặc sử dụng được nhưng rất khó khăn thì bên thuê có quyền không thánh toán tiền thuê hoặc hạ giá tiền thuê (một lần) hoặc giảm giá tiền thuê (dài hạn).  Bên thuê phải sử dụng quyền lợi của mình cho việc không phải thanh toán, hạ giá hoặc giảm giá tiền thuê chậm nhất đến khi kết thúc thời gian thuê đã thỏa thuận, nếu không sẽ mất quyền lợi này. 

Trong trường hợp có hư hỏng, mất mát hoặc đồ vật thuê bị hủy hoại thì bên thuê có trách nhiệm thông báo ngay với bên cho thuê. Bên thuê phải thanh toán tiền thuê nếu không thông báo với bên cho thuê về việc đồ vật thuê hư hỏng, mất mát hoặc bị hủy hoại. Bên thuê có trách nhiệm thanh toán tiền thuê trong suốt thời gian chậm trả lại đồ vật thuê. Bên thuê không chịu trách nhiệm cho việc hao mòn có liên quan đến việc sử dụng đồ vật thuê một cách đầy đủ.

Bên thuê có quyền hủy hợp đồng thuê bất cứ lúc nào. Thời gian để hủy hợp đồng là 10 ngày. Đặc trưng của loại hợp đồng thuê này ở chỗ là không vận dụng các nguyên tắc cho việc hồi phục hợp đồng thuê sau khi kết thúc hợp đồng nếu bên cho thuê không yêu cầu bên thuê trả lại đồ vật.

Tóm lại:

- Bằng hợp đồng thuê, bên cho thuê là doanh nhân và lĩnh vực kinh doanh của họ có liên quan đến việc cho thuê đồ vật cam kết cho bên thuê trong thời gian nhất định sử dụng đồ vật và bên thuê cam kết thanh toán tiền thuê với bên cho thuê.

- Bên cho thuê có trách nhiệm hướng dẫn cho bên thuê làm quen với những nguyên tắc sử dụng đồ vật hoặc giao cho bên thuê văn bản hướng dẫn sử dụng.

- Trong thời gian bên thuê không thể sử dụng đồ vật thuê một cách hoàn tất hoặc sử dụng được nhưng rất khó khăn thì bên thuê có quyền không thanh toán tiền thuê  hoặc hạ giá hoặc giảm giá tiền thuê. 

- Trong trường hợp có hư hỏng, mất mát hoặc đồ vật thuê bị hủy hoại thì bên thuê có trách nhiệm thông báo ngay với bên cho thuê.

- Bên thuê có quyền hủy hợp đồng thuê bất kỳ lúc nào. Thời gian để hủy hợp đồng là 10 ngày.

Nguồn: epravo.cz

Người dịch: Phú Hòa (vietinfo.eu)

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo